Vargen fick ekosystem att blomstra

Varg

 

När vargen kom tillbaka till ­Yellowstone kunde buskar ­börja spira och småfåglar sjunga. I vattendragen hittades bäver och grodor igen. Hela ekosystemet påverkades – en oväntad ­effekt av vargens återkomst.

(cit. SvD)

 Läs mer om detta på SvD hemsida: Länk

 

Mer om projektet går också att läsa om på biologen

Dr. Douglas Smith:s hemsidaHan är projektledare och arbetar för 

US Nat'l Park Service.

 

SEGER!!!

 

namnlöst 1

Gryning på rödeneplatån (foto: Christer Johansson)

 

Vi har en tid nu varit delaktiga i proteströrelsen mot etablering av vindkraftspark på Rödeneplatån där Rödene Vindkraft AB via advokatfirman Mannheimer Swartling drivit process och ansökan om etablering av vindkraftspark i det känsliga området.. Ett antal skrifter har författats utväxlats under tiden processen pågått och engagemanget har varit påtagligt från samtliga inblandade. Den 9/6 hade vi en rättsprocess med Mark- och Miljödomstolen där jag engagerat Roy Jansson från Alefjälls Naturskyddsförening som jag tidigare haft lite samarbete med i förhindrande av avverkning av känslig skogsmark, gjorde en saklig och stark insats. Han tillsammans med Nils Olof Borghed och Ove Holmberg (Kvarbegets BRF), Ingvar Andersson (SNF) m.fl. gjorde storartade insatser under dagen vilket nu bidragit till att vi nu kan stoltsera med ett beslut från Mark- och Miljödomstolen där RVAB:s tillståndsansökan avslås! Vi har bland annat redogjort för artförekomst av rödlistade och skyddsvärda fåglar i rödeneskogarna samt vår syn på vindkraftsetablering och på vilka följder en sådan skulle kunna få. Summa summarum så fick vi Mark- och Miljödomstolen att lyssna och förstå allvaret i ärendet och således fatta rätt beslut där det huvudskälet till avslaget är fiskgjusepopulationen på platån och de risker som vindkraftverken utsätter gjusarna för. RVAB har möjlighet att överklaga ärendet men med tanke på att även vindparken inom platåns SV delar (Lärkeskogen) fått avslag, är det föga troligt att ett överklagande ändrar gällande beslut.


TackorreFoto: Christer Johansson

Så naturvänner, rödeneskogarna är fortsatt till förfogande för era naturupplevelser och framförallt för djur och växter i området.

 

Tackar!

CJ

Lövekullevy

 

Rödeneplatåns öde avgörs snart

 

Just nu författas en inlaga och protest mot en etablering av vindkraft på rödeneplatån. Det är boende i direkt anslutning till platån och andra intressegrupper som ligger bakom inlagan som skall vara inne hos Mark- och Miljödomstolen i Vänersborg senast nu på torsdag 30/3.

 Kungsörn 1

Rödeneplatån utgör med sin position i flyttfåglarnas sträckningskorridorer, en viktig geografisk plats. Ett stort antal flyttfåglar paSparvuggla 1sserar höjderna under vår- och höstflytten. Platån som sådan har en mångfald av olika biotoper såsom våtmarker, dalsänkor, högplatåer, sjöar och bäckraviner. En mångfald som är vital för växt- och djurliv. I området erbjuds boplatser för Fiskgjuse, spillkråkor, pärluggla och en rad andra fågelarter. Platåns biotopiska mångfald har också lockat tretåig hackspett genom åren. I sjöarna har setts både storlom och smålom jämte diverse andfåglar, Dessutom ger skogen  en bra förutsättning förmånga  skogs-småfåglar. På mossarna spelar orrar om vårarna och biotopen gör att antalet orrar de senaste åren har ökat i antal.

Orre 1

Tjäder finns i närområdet och dess revirs utbredning när det kommer till födosökande omfattas av det planerade vindkraftsområdet.

En etablering av vindkraftspark i ett område som detta skulle alltså få omfattande inverkan på ett redan ansatt och ansträngt fågelliv. Att en så viktig lokal för det känsliga fågellivet kommer på fråga i en vindkraftsetablering är förundrande och mycket olyckligt. Dessa snurror skördar bevisligen väldigt många rovfåglar årligen. Det finns ett otal exempel på det, inte minst det senaste konstaterandet fallet i Skåne (http://www.natursidan.se), (SVT-nyheter) där den lokala ornitologiska föreningen tidigt varnade Helsingborgs kommun för konsekvenserna av en exploatering i området. Med facit i hand blev det just en katastrof då politikerna valde att inte lyssna på den klokskap som ändå fanns. Ett liknande resultat är troligen att vänta på när det gäller Rödeneplatån. Därutöver kommer med all säkerhet den lokala fågelfaunan att väsentligen decimeras. Vi har inte råd att hantera viktig natur på detta sätt. Det är ett absolut måste att bevara Rödeneplatån och dess närområden orörda.

 

/CJ

Underkategorier